น้ำกลั่นไม่เหมาะที่จะใช้ดื่ม
โดย
รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ์ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่ามีผลดีต่อสุขภาพ ตัวอย่างกรณีของน้ำดื่มบรรจุขวดปิดสนิทจะเห็นได้ว่า ประชาชนทั่วไปซื้อน้ำดื่มในลักษณะดังกล่าว เพราะคิดว่าปลอดภัย ซึ่งน้ำดื่มบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการกรอง คือ กรองกลิ่น สี แต่จะไม่กรองเอาเกลือแร่ต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ำออกไป ดังนั้นปริมาณเกลือแร่ต่างๆ ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม

อย่างไรก็ตามมีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า น้ำบรรจุภาชนะปิดสนิทที่จำหน่ายกันทั่วไปไม่ปลอดภัยที่จะใช้ดื่ม และจะต้องซื้อชนิดอื่นที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษโดยขจัดเกลือแร่ต่างๆ ออกไป อาจโดยการกลั่นหรือวิธีรีเวิร์สออสโมซิส น้ำที่ได้จากการผ่านกรรมวิธีเหล่านี้เป็นน้ำที่ปราศจากบนเกลือแร่ต่างๆ หรือมีน้อยมาก น้ำลักษณะนี้ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ดื่ม (แต่จะใช้ในทางการแพทย์เพื่อผสมยา) เนื่องจากไม่มีเกลือแร่ต่างๆ ปนอยู่ ซึ่งความจริงแล้วน้ำดื่มควรจะเป็นน้ำที่สะอาด (ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย) แต่จะมีเกลือแร่ต่างๆ ในปริมาณที่พอเหมาะ ตามที่กำหนดไว้โดยองค์การอนามัยโลก และจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งน้ำประปาของเขตนครหลวง ก็มีปริมาณเกลือแร่ต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และปลอดภัยสำหรับการใช้ดื่ม

รายงานจาการศึกษาจากต่างประเทศ เปรียบเทียบผู้ที่ดื่มน้ำประปากับน้ำที่ผ่านกรรมวิธีเอาเกลือแร่บางชนิดออกไป(เป็นน้ำอ่อน) พบว่าผู้ที่ดื่มน้ำประปาจะเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ที่ดื่มน้ำประปาผ่านกรรมวิธีการเอาเกลือแร่ออกไป ดังนั้น หากท่านดื่มน้ำกลั่นเป็นประจำ นอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะได้โรคเพิ่มขึ้นด้วย การดื่มน้ำประปาที่ต้มสุกนับว่าปลอดภัย

เท่าที่ทราบ นอกจากน้ำดื่มที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปแล้ว ยังมีน้ำแร่ซึ่งมีธาตุละลายปนอยู่มากกว่าน้ำดื่มธรรมดา และมีราคาแพงกว่าน้ำดื่มธรรมดาด้วย

สรุป เครื่องมือทดสอบน้ำดื่มดังกล่าวมาข้างต้น ไม่ควรนำมาใช้ในการทดสอบน้ำดื่มเป็นอันขาด เพราะขั้วไฟฟ้าที่ทำด้วยเหล็ก สามารถละลายออกมาได้เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้า ทำให้น้ำดื่มที่มีคุณภาพดีมีตะกอนเกิดขึ้นจากขั้วไฟฟ้านั้น และทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน จนอาจเกิดความสับสนหรือตกใจไม่กล้าดื่มน้ำที่จำหน่ายอยู่ทั่วไป ซึ่งผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง และเมื่อบริษัทผู้นำเข้าเครื่องมือทดสอบดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงเช่นนี้แล้ว ก็ควรที่จะหยุดกระทำการ "เล่นกล หลอกลวง" ประชาชนผู้มีความรู้น้อย หรือรู้ไม่เท่าทัน อันจะเป็นบาปติดตัวตลอดไป

หากท่านผู้สนใจในเรื่องนี้มีข้อข้องใจประการใด ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 252-7019 โทร.มือถือ (01) 350-9534 หรือโทรสาร 215--9808


All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

Questions, comments, suggestions, contact us
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh