การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 1
Thailand 1st Water Rocket Championship

main web page at NSM (only in Thai)
สถานที่การแข่งขัน : Venue
จัดขึ้นที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) , เทคโนธานี, ต.คลองห้า, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี
National Science Museum (NSM) , Technothani, Pathumthani


สนามที่ใช้แข่งขัน
Competition Field

วัน และ เวลาการแข่งขัน : Date and Time
รอบคัดเลือก : วันที่ 16-18 สิงหาคม 2545
First Round : 16-18 August 2002
รอบชิงชนะเลิศ : วันที่ 19 ตุลาคม 2545
Final Round : 19 October 2002

คุณสมบัติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน : Team Qualifications
เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.4 - ม.6), ทีมละ 3-5 คน
Students, Grade 4-12, 3-5 persons/team

ประเภทการแข่งขัน : Types of Competition
1. ประเภทความแม่นยำ (แข่งขันในรอบเช้า)
Accuracy (morning)
2. ประเภทความไกล (แข่งขันในรอบบ่าย)
Distance (afternoon)

รายละเอียด : Details
อพวช. : NSM (only in Thai)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประดิษฐ์และการทดสอบจรวดขวดน้ำ"
Workshop "how to build and test water rockets"

การอบรม วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 45
Workshop on Tuesday, 30 July 2002

การอบรม วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 45
students and teachers
Wednesday, 31 July 2002

คุณรัฐกฤษ สงสำเภา อธิบายส่วนประกอบของฐานยิง
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 45
launch pad explanation
Wednesday, 31 July 2002

นักเรียน และอาจารย์
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 45
students and teachers
Wednesday, 31 July 2002

อ.กฤษดา จักรเสน คลุกคลีกับจรวดน้ำ ตั้งแต่ปี 2541 ที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
Aj. Krisda Jaksean

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประดิษฐ์และการทดสอบจรวดขวดน้ำ"
วันศุกร์ที่19 กรกฎาคม พ.ศ.2545 ณ ห้องประชุม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Water Rocket | Fun Science | กลับขึ้นข้างบน