การสาธิตรถขวด PET (PET Car)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดลาดกระบัง
28-31 สิงหาคม 2545



movie 548 KB


ท่อแยกตัว Y สำหรับสูบ 2 ตัว



คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน