การอบรม การใช้แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ และวิธีการจัดสายวิทยาศาสตร์
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20-21 กรกฎาคม 2545
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

อ.สุจินต์

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

อ.สุจินต์

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน