ภาพเหลื่อม : ทะเลแหวก จังหวัดกระบี่
Anaglyph Picture : Talaywak, Krabi Province

ภาพ 3 มิติ ในหน้านี้ ต้องดูด้วยแว่นตา 3 มิติ แดง-ฟ้า เท่านั้น

ทะเลแหวก
ภาพเหลื่อม
ทะเลแหวก
ภาพเหลื่อม
ทะเลแหวก
near ir Pano
ทะเลแหวก
Pano
ทะเลแหวก
near ir Pano
ทะเลแหวก
Pano
ทะเลแหวก
วันนี้น้ำตายครับ เลยต้องเดินลุยน้ำเป็นแถว
ทะเลแหวก
บริเวณจอดเรือ
ทะเลแหวก

near ir
ทะเลแหวก
ทะเลแหวก
ร้านสวัสดิการ
ทะเลแหวก
ทะเลแหวก

near ir
ทะเลแหวก
ทะเลแหวก

near ir
ทะเลแหวก

near ir
ทะเลแหวก

near ir
ทะเลแหวก
เจ้า 2 ตัวนี่ มีแต่คนไล่ถ่ายภาพ
ทะเลแหวก
ลุยน้ำมา แล้วก็ต้องลุยน้ำกลับ
ทะเลแหวก
เรือหางยาวมาไม่ขาดสาย
ทะเลแหวก
บริเวณจอดเรือ
All pages were created on Macintosh Computer, using PhotoShop, iPhoto and TextEdit

Questions, comments, suggestions, contact us
3 มิติ
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh