ภาพเหลื่อม : ภูเขาหน้าถ้ำพระนาง จังหวัดกระบี่
Anaglyph Picture : Pra-nang Cave, Krabi Province

ภาพ 3 มิติ ในหน้านี้ ต้องดูด้วยแว่นตา 3 มิติ แดง-ฟ้า เท่านั้น

ถ้ำพระนาง
ภาพเหลื่อม
ถ้ำพระนาง
ภาพเหลื่อม
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
ถ้ำพระนาง
หาดหน้าถ้ำพระนาง
near ir
ถ้ำพระนาง
หาดหน้าถ้ำพระนาง
near ir
ถ้ำพระนาง
หาดหน้าถ้ำพระนาง
near ir
ถ้ำพระนาง
หาดหน้าถ้ำพระนาง
near ir
ถ้ำพระนาง
All pages were created on Macintosh Computer, using PhotoShop, iPhoto and TextEdit

Questions, comments, suggestions, contact us
3 มิติ
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh