ภาพเหลื่อม : เกาะเล็กๆ ใกล้อ่าวพระนาง จังหวัดกระบี่
Anaglyph Picture : Small Island, near Pra-nang Beach, Krabi Province

ภาพ 3 มิติ ในหน้านี้ ต้องดูด้วยแว่นตา 3 มิติ แดง-ฟ้า เท่านั้น

เกาะ อ่าวพระนาง
ภาพเหลื่อม
เกาะ อ่าวพระนาง
ภาพเหลื่อม
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
เกาะ อ่าวพระนาง
All pages were created on Macintosh Computer, using PhotoShop, iPhoto and TextEdit

Questions, comments, suggestions, contact us
3 มิติ
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh