ภาพเหลื่อม : พระเจ้าล้านตื้อ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
Anaglyph : Pracho Laantue, Chiangsaen, Chiang Rai Province

ภาพ 3 มิติ ในหน้านี้ ต้องดูด้วยแว่นตา 3 มิติ แดง-ฟ้า เท่านั้น


พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ พระพุทธนวล้านตื้อ ประดิษฐานกลางแจ้ง ณ สามเหลี่ยมทองคำ เป็นพระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้สร้างขึ้นแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น้ำโขง และสร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทองด้วยบุศราคัม มีน้ำหนัก 69 ตัน หน้าตักกว้าง 9.99 ม.สูง 15.99 ม. ประทับนั่งบน "เรือแก้วกุศลธรรม" ขนาดใหญ่

สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นจุดที่แม่น้ำ ๒ สาย มาบรรจบในบริเวณที่แผ่นดินของ ๓ ประเทศมารวมอยู่ด้วยกัน คือ ประเทศไทย พม่า และ ลาว

All pages were created on Macintosh Computer, using PhotoShop, iPhoto and TextEdit

Questions, comments, suggestions, contact us
3 มิติ
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh