พระจันทร์ทรงกลด (Lunar Halo)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2551
Lunar Halo
Friday, 11 October 2008

บันทึกภาพ : คุณอัญชา
ที่มา : web page http://deewrite.com/clouds/?p=51
ภาพนี้ เป็นผลจากการ enhance ภาพแรก โดยใช้ PhotoShop

จะเห็นวงกลดชัดเจนขึ้น


Link : DeeWrite.Com
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.

All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh