โค้งเซอคัมซีนิทธัล
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551
Circumzenithal Arc - CZA
Wednesday, 11 June 2008

บันทึกภาพ : คุณอัญชา
ที่มา : web page http://deewrite.com/clouds/?p=43CZA เป็นปรากฏการณ์คล้ายกับการเกิดรุ้ง เกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ ผ่านผลึกน้ำแข็งแนวนอนในก้อนเมฆบางประเภท

CZA มีรูปร่างเป็นโค้งสีรุ้ง ขนาดประมาณ 1 ใน 4 ของวงกลม จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกลางฟ้า (Zenith) โค้งจะอยู่ขนานกับขอบฟ้า และอยู่ด้านเดียวกันกับดวงอาทิตย์ สีฟ้าจะอยู่ด้านในของโค้ง (ใกล้กับจุด zenith) ขณะที่สีแดงจะอยู่ด้านนอกของโค้ง (ใกล้กับขอบฟ้า)

CZA นับเป็นฮาโลที่มีสีสันสดใส และสว่างที่สุดประเภทหนึ่งทีเดียว


แสงจากดวงอาทิตย์จะส่องเข้าผลึกน้ำแข็งในด้านบนที่อยู่แนวระนาบ และออกจากผลึกด้านข้างที่อยู่แนวดิ่ง (Angle of Separation = 90°)

CZA จะเกิดเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่า 32.2° จากขอบฟ้า และจะสว่างที่สุดเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่ง 22° เหนือขอบฟ้า (แสงอาทิตย์จะเข้า-ออกจากผลึกน้ำแข็งที่ deviation angle ต่ำสุด) โดย CZA จะมีขนาดของรัศมี 22° และมีขนาดเชิงมุม (หนา) ประมาณ 3° และจะสัมผัสกับ โค้งซุปปราแลทเทอรัล (Supralateral Arc) (ถ้ามี)

CZA จะมีขนาดของรัศมี ตั้งแต่ 0° ถึง 32.2° แต่ที่ 0° และ 32.2° จะสว่างน้อยมาก

เมื่อดวงอาทิตย์อยู่สูงกว่า 32.2° แสงอาทิตย์จะออกจากผลึกน้ำแข็งด้านล่างที่อยู่ในแนวระนาบ และจะทำให้เกิด วงพาร์เฮลิค (Parhelic Circle) แทน


บางครั้ง คนเราอาจสับสนระหว่าง CZA กับ Halo เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กับจุดซีนิท (zenith) แต่ก็แยกได้ง่ายๆ คือ โค้งสีแดงของ Halo จะอยู่ด้านใน ส่วนของ CZA จะอยู่ด้านนอก

Link : DeeWrite.Com
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.

All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh