ประดิษฐ์ปลาจากขวดน้ำปลาจากขวดน้ำดื่ม ปลาจากขวดน้ำดื่ม ปลาจากขวดน้ำดื่ม
ปลาจากขวดน้ำดื่ม ปลาจากขวดน้ำดื่ม ปลาจากขวดน้ำดื่ม
All pages were created on Macintosh Computer, using iPhoto and TextEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
กลับหน้าหลัก | Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh