ภาพวาดบอกสภาพอากาศ

เกริ่น

โคบอลท์คลอไรด์ - CoCl2 และคอปเปอร์คลอไรด์ - CuCl2 มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสีในระดับความชื้นต่างๆ โคบอลท์คลอไรด์ ถูกใช้เติมลงในซิลิกา เจล เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ระดับความชื้นที่ซิลิกา เจล ดูดซับไว้ เมื่อเริ่มใช้ใหม่ๆ ซิลิกา เจล ยังมีความชื้นต่ำ จะมีสีน้ำเงินหรือฟ้า เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง ซิลิกา เจล จะดูดความชื้นจากอากาศ ทำให้ระดับความชื้นในตัวสูงขึ้น ส่งผลให้โคบอลท์คลอไรด์เปลี่ยนเป็นสีชมพู

  อุปกรณ์ที่ใช้ :
 1. สารละลายโคบอลท์คลอไรด์
 2. สารละลายคอปเปอร์คลอไรด์
 3. กระดาษวาดเขียน, พู่กัน, สีน้ำ

  ขั้นตอนการประดิษฐ์ :
 1. ร่างภาพลงบนกระดาษวาดเขียน
 2. ระบายสีภาพ โดยใช้โคบอลท์คลอไรด์, คอปเปอร์คลอไรด์ และ สีน้ำ โดยใช้โคบอลท์คลอไรด์ในบริเวณที่เป็นสีฟ้า เช่น ท้องฟ้า ใช้คอปเปอร์คลอไรด์ในบริเวณที่เป็นสีน้ำตาล เช่น ทุ่งหญ้า
 3. รอให้สีแห้ง และนำไปเข้ากรอบ หรือติดในที่ที่เห็นได้ง่าย
 4. ในวันที่อากาศแห้ง โคบอลท์คลอไรด์จะมีสีฟ้า และคอปเปอร์คลอไรด์จะมีสีน้ำตาล ส่วนในวันที่อากาศชื้น โคบอลท์คลอไรด์จะเปลี่ยนเป็นสีชมพู และคอปเปอร์คลอไรด์จะมีสีเขียว

  ข้อมูลเพิ่มเติม :
 1. โคบอลท์คลอไรด์ มีชื่ออื่นว่า : เฮกซะไฮเดรต; โคบอลท์ไดคลอไรด์, เฮกซะไฮเดรต
 2. คอปเปอร์คลอไรด์ ซื้อได้จากศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 100 กรัม ราคา 47 บาท (ตุลาคม 2550)
 3. โคบอลท์คลอไรด์ ซื้อได้จากศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ขวดแก้ว ขนาดบรรจุ 50 กรัม ราคา 220 บาท (ตุลาคม 2550)

ภาพวาดเปลี่ยนสีได้
ภาพวาดในวันที่อากาศแห้ง (ลองนำไปตากแดดดูก็ได้ครับ)
ภาพวาดเปลี่ยนสีได้
ภาพวาดในวันที่อากาศชื้นนิดหน่อย
ภาพวาดเปลี่ยนสีได้
ภาพวาดในวันที่อากาศชื้นมาก
Back to Fun Science

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h


ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh