เลื่อยดนตรี (Musical Saw)หน้าการ์ตูน


ที่มาของเลื่อยดนตรี

สไตล์การเล่น

อุปกรณ์ที่ใช้

บทเรียนที่ 1 : การจับเลื่อย

บทเรียนที่ 2 : การหาจุดสวีท (Sweet Spot) และ
บทเรียนที่ 3 : การเตรียมและจับคันซอ

บทเรียนที่ 4 : การสี และ
บทเรียนที่ 5 : การเล่น

อุปกรณ์ช่วย

ข้อสังเกตุเพิ่มเติม
All pages were created on Macintosh Computer, using iPhoto, Comic Lite and TextEdit.

Questions, comments, suggestions, contact us
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h