การประยุกต์ใช้ว่าวเพื่อการเรียนการสอน
Kite As An Educational Tools
(หรือ โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับว่าว)

ศิลปะ
Art
ตกแต่งว่าวดัวยสี และ วัสดุน้ำหนักเบาอื่นๆ
สร้างปฏิมากรรมบินได้ ในลักษณะของกล่องขนาดต่างๆ
ประดิษฐ์ว่าวรูปสัตว์ ตกแต่งให้สวยงาม
ออกแบบและประดิษฐ์ว่าวจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้
การช่วยเหลือสังคม
Community Service
ประดิษฐ์ว่าวกับประชาชนอาวุโส
ใช้กิจกรรมว่าวเป็นกิจกรรมของครอบครัว
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
Computer Science
ค้นคว้าเรื่องราวของ 'ว่าว' บน web โดยเลือกใช้ keyword เช่น "kite history", "kite plans", "kite styles", "Japanese kites", "Indian fighter kites", "bamboo kites" เป็นต้น
งานฝีมือ
Crafts
ประดิษฐ์ว่าวแบบง่ายๆ จากแบบการสร้างที่ได้จาก internet
สร้างว่าวแบบเดียวกันแต่ขนาดต่างๆ
ทดลองประดิษฐ์ว่าวที่มีความซับซ้อน
ทดลองเย็บว่าวจากแบบการสร้างที่ได้จาก internet
ฝึกการผูกเงื่อนที่ใช้ประดิษฐ์/เล่นว่าว เช่น overhand, larks head, และ prussik
การออกแบบ
Design
ออกแบบ และ ประดิษฐ์ ว่าวจนกระทั่งขึ้นได้จริง
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Earth Science
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเร็วและทิศทางลม
สังเกตุ ติดตาม บันทึก และ สรุป ร้อยละของวันใน 1 สัปดาห์, 1 เดือน, หรือ 1 ปี ที่สามารถเล่นว่าวได้
ประวัติศาสตร์
History
ค้นคว้าประวัติการนำว่าวมาใช้ในการสงคราม
ค้นคว้าว่าพี่น้องตระกูลไรท์ใช้ว่าวทำอะไร ?
ค้นคว้าการใช้ว่าวเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ตลอดประวัติศาสตร์การบิน
วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Science
ประดิษฐ์อุปกรณ์อย่างง่ายที่ใช้วัดน้ำหนักของวัสดุต่างๆ ที่นำมาทำว่าว (เช่น กระดาษว่าว) หรือเปรียบเทียบวัสดุ 2 สิ่ง ว่าสิ่งใดเบากว่า?
ออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดแรงดึงในเส้นเชือกที่ใช้ขึ้นว่าว
ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ม้วนเก็บเชือกว่าว โดยใช้ไม้ (หรือวัสดุอื่นๆ ที่หาง่าย) และตลับลูกปืน เป็นต้น
ศึกษาและเปรียบเทียบกำลังวัสดุ (strength of materials) ที่ใช้ในการประดิษฐ์ว่าว ได้แก่ เชือกว่าว, โครงว่าว, ตัวว่าว เป็นต้น
ศึกษาที่มาของวัสดุที่ใช้ทำว่าว เช่น เชือกประเภทต่างๆ กระดาษประเภทต่างๆ และเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
คณิตศาสตร์
Mathematics
คำนวณขนาดว่าวที่ใหญ่ขึ้น/เล็กลง โดยให้อัตราส่วนคงที่
คำนวณอัตราส่วนน้ำหนักต่อพื้นที่ผิวของว่าว ของว่าวประเภทต่างๆ
คำนวณอัตราส่วนของขนาดว่าวประเภทต่างๆ
อภิปรายเรื่องความสมมาตร (symmetry) และ เรขาคณิต (geometry) ของว่าว
ฝึกการเปลี่ยนหน่วยจากระบบอังกฤษ เป็น ระบบเมตริก
ดนตรี
Music
หาเพลงที่มีเนื้อร้องเกี่ยวกับว่าว หรือ การเล่นว่าว
เล่นว่าวประกอบดนตรี ให้การเคลื่อนที่ของว่าวเข้ากับทำนองและจังหวะของเพลง
พลศึกษา
Physical Education
เรียนรู้วิธีการเตรียม การขึ้นว่าว และการเล่น stunt kite
บังคับว่าวให้เคลื่อนที่ในลักษณะที่แม่นยำสูง เช่น การเคลื่อนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม หรือรูปบันได
ฟิสิกส์
Physics
ศึกษา และอภิปราย แรงต่างๆ ที่กระทำต่อว่าว
คำนวณแรงดึงของว่าวในเส้นเชือก จากความเร็วลม
ประดิษฐ์ว่าวขนาดต่างๆ จดบันทึกข้อมูลสถิติ และหาข้อสรุป ความสัมพันธ์ของขนาดว่าว กับแรงดึง
ศึกษา และ เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของว่าวประเภทต่างๆ
ทดสอบผลกระทบของตำแหน่งการผูกเชือกบนซุงว่าว
ทดสอบผลกระทบต่อว่าว เมื่อเลื่อนแกนว่าว และ/หรือ เพิ่มพื้นที่รับลมของว่าว และการเพิ่ม/ลดน้ำหนักของว่าว เมื่อใช้วัสดุต่างๆ
การอ่าน
Reading
อ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับว่าว ตั้งแต่หนังสือเด็ก "Curious George Flies a Kite" จนถึง "The Aerodynamics of Flight"
วิทยาศาสตร์
Science
ใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาลักษณะและความแตกต่างของเชือกว่าวประเภทต่างๆ
ศึกษา aerodynamics ของว่าว และอภิปรายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับว่าว ภายใต้สภาวะลมอ่อน และลมแรง
สังคม
Social Studies
ศึกษากำเนิดของว่าว รูปแบบ และการใช้งานของว่าว ของประเทศต่างๆ
อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างของว่าวในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
อภิปรายผลกระทบของวัฒนธรรมที่มีต่อการออกแบบว่าวของประเทศต่างๆ
ตรีโกณมิติ
Trigonometry
คำนวณความสูงของว่าว จากความยาวของเชือก และมุมเงย
คำนวณความยาวของเชือก ถ้าต้องการให้ว่าวขึ้นไปอยู่ ณ ความสูงระดับต่างๆ (อย่าลืมว่า ว่าวแต่ละประเภทจะมีมุมเงยไม่เท่ากัน)
ภาษา
Vocabulary
ศึกษาชื่อของส่วนต่างๆ ของว่าว
ศึกษาชื่อของว่าวต่างๆ
รวบรวมคำเรียก 'ว่าว' ในภาษาต่างๆ รวมถึงการออกเสียง และความหมาย
การเขียน
Writing
เขียนเรื่องสั้นหรือร้อยกรองเกี่ยวกับว่าว
เขียน email หรือ จดหมาย โต้ตอบกับชมรมว่าวในต่างประเทศ
สร้างหนังสือที่รวบรวมเรื่องราว, บทกวี, ภาพถ่าย และ ภาพวาด ของว่าว

แปลและเรียบเรียงเพิ่มเติมจาก Kites in the Classroom ของ American Kitefliers Association โดย Glenn Davison
All pages were created on Macintosh Computer.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Sci4Fun | กลับหน้าหลักว่าว | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh