ภาพพริบตา >>Splash

Camera : Sony Cybershot 828
Date : 2 Feb 2005
click on thumbnails for full size imagesทิ้งลูกบอลยาง/ลูกเทนนิส/ส้ม ในน้ำ , ไม้บรรทัดตีน้ำ
Drop rubber ball/tennis ball/orange into the water.

Back to Fun Science | หน้าหลัก

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh