อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ , พฤษภาคม 2549
Sri Thep Historical Park, Phetchabun Province , Thailand , May 2006


ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์

Click the pictures to see the enlarged ones.

Panoramic Picture of Khao Klang Nai Monument, Thailand เนินเขาที่เห็นอยู่ด้านหน้า คือ เขาคลังใน ภาพนี้ถ่ายจากด้านใต้
The southern side of Khao Klang Nai Monument.
Panoramic Picture of Khao Klang Nai Monument, Thailand มุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ เขาคลังใน จะเห็นหลังคาที่สร้างบังภาพปูนปั้นประดับรูปคนแคระ และสัตว์แบกโบราณสถาน ด้านทิศตะวันตก และ ทิศใต้
Southwest corner of Khao Klang Nai Monument.
Panoramic Picture of Khao Klang Nai Monument, Thailand มุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ เขาคลังใน
Northwest corner of Khao Klang Nai Monument
Panoramic Picture of Prang Sri Thep Monument, Thailand บ่อน้ำสี่เหลี่ยม ด้านหน้าของ ปรางค์ศรีเทพ
Rectangular pond in front of Prang Sri Thep Monument
Panoramic Picture of Prang Sri Thep Monument, Thailand ประตูหิน ตั้งอยู่หน้า ปรางค์ศรีเทพ หันสู่ ปรางค์สองพี่น้อง
Stone gate in front of Prang Sri Thep Monument in the direction of Prang Song Phi Nong Monument
Panoramic Picture of Prang Sri Thep Monument, Thailand ด้านซ้ายมือ คือ ปรางค์ศรีเทพ ตรงกลาง คือ เขาคลังใน และ ด้านขวามือ คือ ปรางค์สองพี่น้อง
On the left is Prang Sri Thep Monument, in the middle is Khao Klang Nai Monument, and on the right is Prang Song Phi Nong Monument
Panoramic Picture of Prang Song Phi Nong Monument, Thailand ที่อยู่ตรงกลางภาพ คือ ปรางค์สองพี่น้อง
In the middle of the picture is Prang Song Phi Nong Monument
Panoramic Picture of Excavation Site, Thailand หลุมขุดค้นทางโบราณคดี
Excavation Site
Panoramic Picture of ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ, Thailand ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ
Panoramic Picture of คูเมืองศรีเทพ, Thailand คูเมืองศรีเทพ

เมืองศรีเทพ

เมืองศรีเทพ มีลักษณะเป็น เมืองแฝดสองเมือง ตั้งอยู่ชิดกัน เรียกว่า เมืองใน และ เมืองนอก มีคันดินสูงใหญ่ เป็นกำแพงเมืองล้อมรอบพื้นที่ประมาณ 2,889 ไร่ นอกกำแพงเมืองมีคูน้ำเป็นปราการล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูมิให้เข้าโจมตีเมืองได้ง่าย ทั้งยังเป็นที่ระบายน้ำมิให้ท่วมขังในตัวเมืองในฤดูฝน และเป็นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง การสัญจรไปมาระหว่างในเมืองและนอกเมือง มีถนนดินโบราณทอดข้ามคูในตำแหน่งที่ตรงกับช่องประตูเมืองทั้งสิ้น 12 ช่องประตู และสันนิษฐานว่ามีการทำฝายระบายน้ำ เพื่อชักน้ำในแต่ละคูให้ไหลถึงกันได้

ที่มาข้อมูล : ป้ายคูเมืองศรีเทพ


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐

Sri Thep Historical Park
Sri Thep, Phetchabun, Thailand 67170


H o m e P a g e

F u n S c i e n c e
All rights reserved. Reproduction Forbidden.

To view QTVR movie, you will need the Quicktime plug-in. You can download it from:
http://www.apple.com/quicktime/download/support/
It's free, and will be automatically installed in your favorite browser.
P i t a n S i n g h a s a n e h