มรดกโลก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , มกราคม 2550
World Heritage Site, Khao Yai National Park , Thailand , January 2007


ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์

Click the pictures to see the enlarged ones.

Panoramic Picture of อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand จุดชมวิว กม.30
Km.30 View Point
Panoramic Picture of อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand จุดชมวิว กม.30
Km.30 View Point
ก่อนปี พ.ศ.2503 พื้นที่เกษตรกรรมที่ท่านมองเห็นอยู่เบื้องล่าง เป็นพื้นที่นอกเขตอุทยานฯ ที่ปกคลุมด้วยป่าทึบต่อเนื่องเป็นผืนป่าเดียวกันกับเขาใหญ่ แต่เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงมีการขยายชุมชนบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เปลี่ยนเป็น ไร่ นา หมู่บ้าน ถ้าผืนป่าเขาใหญ่มิได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ สถานที่ที่ท่านยืนอยู่นี้ อาจถูกบุกรุกเปลี่ยนแปลงเป็นไร่ข้าวโพด หรือหมู่บ้านไปแล้ว
Panoramic Picture of อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand น้ำตกเหวสุวัต
Haew Suwat Falls
Panoramic Picture of อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand น้ำตกเหวสุวัต
Haew Suwat Falls
Panoramic Picture of อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand น้ำตกเหวสุวัต
Haew Suwat Falls
Panoramic Picture of อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand น้ำตกเหวสุวัต
Haew Suwat Falls
Panoramic Picture of อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand น้ำตกเหวสุวัต
Haew Suwat Falls
Panoramic Picture of อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand น้ำตกเหวสุวัต
Haew Suwat Falls

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand
ด่านตรวจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กม.23

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2505 นับเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทย โดยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่คณะกรรมการมรดกโลก ภายใต้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้คัดเลือกให้เป็นพื้นที่มรดกโลก (World Heritage Site) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548

ที่ตั้ง
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 2,168 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,000 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี, นครนายก, นครราชสีมา, และ สระบุรี

ภูมิประเทศ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเทือกเขาพนมดงรัก ในส่วนที่เรียกว่า ดงพญาเย็น สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน กั้นระหว่างที่ราบลุ่มภาคกลาง กับที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเขาร่มเป็นยอดเขาสูงสุด สูง 1,351 เมตร จากระดับน้ำทะเล รองลงมา ได้แก่ เขาแหลม (1,326 เมตร) เขาเขียว (1,292 เมตร) เขาสามยอด (1,142 เมตร) เขาฟ้าผ่า (1,078 เมตร) ส่วนภูเขาที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ เขากำแพง (875 เมตร) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือ และ เขาสมอปูน (805 เมตร) อยู่ทางทิศใต้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand
ลิงน้อยเกาะหน้ากระจกรถเพื่อขอของกิน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand
ด่านตรวจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กม.23
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand
ลิงน้อยเกาะหน้ากระจกรถเพื่อขอของกิน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand
หน่วยควบคุมไฟป่า ใกล้จุดชมวิว กม.30
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand
ทางลงน้ำตกเหวสุวัต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand
น้ำตกเหวสุวัต (ด้านบน)
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Thailand
น้ำตกเหวสุวัต (ด้านบน)

สำรองที่พักของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศได้โดย web site www.dnp.go.th และที่ด่านตรวจทางขึ้นเขาใหญ่ด้านปากช่อง โทร 08-4429-7406 และ 08-4429-7426 และที่งานบริการที่พัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 08-2562-0760H o m e P a g e

F u n S c i e n c e
To view QTVR movie, you will need the Quicktime plug-in. You can download it from:
http://www.apple.com/quicktime/download/support/
It's free, and will be automatically installed in your favorite browser.

All pages were created on Macintosh Computer, using PhotoShop, BBEdit, and TextEdit.

All rights reserved. Reproduction Forbidden.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh