เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์


Panoramic Picture of Hanoi, Vietnam

Panoramic Picture of Hanoi, Vietnam
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2548 [JPEG]


Near IR Panoramic Picture of Hanoi, Vietnam

Near IR Panoramic Picture of Hanoi, Vietnam
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2548 [JPEG]H o m e P a g e

H o m e P a g e
All rights reserved. Reproduction Forbidden.

To view the movie, you will need the Quicktime plug-in. You can download it from:
http://www.apple.com/quicktime/download/support/
It's free, and will be automatically installed in your favorite browser.
P i t a n S i n g h a s a n e h