นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ วันเทคโนโลยีของไทย"


ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์

S E T 1

S E T 2


Panoramic Pictures and QTVR


นิทรรศการเทิดพระเกียรติ : ทรัพยากรน้ำ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 11:55 น. [JPEG]


นิทรรศการเทิดพระเกียรติ : ทรัพยากรดิน,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 12:00 น. [JPEG]


นิทรรศการเทิดพระเกียรติ : การสื่อสาร,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 12:04 น. [JPEG]


นิทรรศการเทิดพระเกียรติ : พระผู้ทรงผ่านฟ้ามาโปรดดิน,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 12:17 น. [JPEG]


สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 12:23 น. [JPEG]


ภาพมุมกว้างของงานฯ ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 12:32 น. [JPEG]


สมาคมการประดิษฐ์ไทย,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 12:36 น. [JPEG]


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 12:39 น. [JPEG]


การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 12:56 น. [JPEG]


การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 13:00 น. [JPEG]


มูลนิธิชัยพัฒนา ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 13:03 น. [JPEG]


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 13:06 น. [JPEG]


มูลนิธิโครงการหลวง ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 13:10 น. [JPEG]


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 13:17 น. [JPEG]


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 13:22 น. [JPEG]


ภาพมุมสูงของงานฯ ด้านกระทรวงวิทย์ฯ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 13:44 น. [JPEG]


ภาพมุมสูงของงานฯ ด้านกระทรวงเกษตรฯ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 13:50 น. [JPEG]


H o m e P a g e

H o m e P a g e
All rights reserved. Reproduction Forbidden.

To view the movie, you will need the Quicktime plug-in. You can download it from:
http://www.apple.com/quicktime/download/support/
It's free, and will be automatically installed in your favorite browser.
P i t a n S i n g h a s a n e h