นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ วันเทคโนโลยีของไทย"


ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์

S E T 1

S E T 2


Panoramic Pictures and QTVR


บูธของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.), วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 7:57 น. [JPEG]


บูธของ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเวทีของกระทรวงวิทย์ฯ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 8:09 น. [JPEG]


บูธของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 8:13 น. [JPEG]


บูธของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 8:15 น. [JPEG]


บูธของ กรมควบคุมมลพิษ และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 8:38 น. [JPEG]


บูธของ กรมควบคุมมลพิษ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 8:43 น. [JPEG]


บูธของ การสื่อสารแห่งประเทศไทย,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 8:45 น. [JPEG]


บูธของ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และ การประปานครหลวง ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 8:48 น. [JPEG]

พิธีเปิดนิทรรศการฯ
พิธีเปิดนิทรรศการฯ ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 8:59 น. [JPEG]

พิธีเปิดนิทรรศการฯ
พิธีเปิดนิทรรศการฯ ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 9:05 น. [JPEG]


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 9:17 น. [JPEG]


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 9:19 น. [JPEG]


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : พระราชดำริฝนหลวง,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 9:26 น. [JPEG]


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 9:31 น. [JPEG]


กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 9:39 น. [JPEG]


การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ,วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2544 , เวลา 9:42 น. [JPEG]


H o m e P a g e

H o m e P a g e
All rights reserved. Reproduction Forbidden.

To view the movie, you will need the Quicktime plug-in. You can download it from:
http://www.apple.com/quicktime/download/support/
It's free, and will be automatically installed in your favorite browser.
P i t a n S i n g h a s a n e h