บางขุนเทียน , พฤษภาคม 2549
Bang Khun Tien, Bangkok , Thailand , May 2006


ถ่ายโดย พิธาน สิงห์เสน่ห์

Click the pictures to see the enlarged ones.

Panoramic Picture of Bangkhuntien, Thailand หลักไม้ไผ่เลี้ยงหอยแมลงภูู่
Panoramic Picture of Bangkhuntien, Thailand หลักไม้ไผ่เลี้ยงหอยแมลงภูู่
Panoramic Picture of Bangkhuntien, Thailand ทางเดินไม้ไผ่ ไปจุดทานอาหาร และชมวิว
Panoramic Picture of Bangkhuntien, Thailand ภาพอินฟราเรดใกล้ ของพื้นที่เลี้ยงหอยแมลงภู่
Near infrared picture of the green mussel farm.
Panoramic Picture of Bangkhuntien, Thailand หลักไม้ไผ่เลี้ยงหอยแมลงภูู่
Panoramic Picture of Bangkhuntien, Thailand ทางเดินไม้ไผ่ และหลักไม้ไผ่เลี้ยงหอยแมลงภูู่


H o m e P a g e

F u n S c i e n c e
All rights reserved. Reproduction Forbidden.

To view QTVR movie, you will need the Quicktime plug-in. You can download it from:
http://www.apple.com/quicktime/download/support/
It's free, and will be automatically installed in your favorite browser.
P i t a n S i n g h a s a n e h