International Kites
DSC03420
Rotor Kite
DSC03423
Rotor Kite
DSC03878
DSC03889
DSC03890
DSC03900
DSC03901
ว่าวปลาหมึกของไต้หวัน
DSC03905
ว่าว Rokkaku ของญี่ปุ่น
DSC03906
ว่าวสายนก
DSC03913
DSC03914
Peter Lynn
DSC03916
DSC03917
ว่าวไทรโลไบท์
DSC03918
DSC03922
DSC03924
DSC03929
ว่าว UFO
DSC03932
Bol กับว่าวปลาหมึกยักษ์
DSC03934
ว่าว UFO
DSC03968
DSC03980
DSC04006
DSC04015
การบังคับว่าวนกให้บินไปรอบๆ
DSC04021
wind catcher
DSC04022
DSC04023
ว่าวเดลต้าสีแดงต้วใหญ่
DSC04025
DSC04031
DSC04033
ว่าวจรวด น่าจะเป็นของเบลเยี่ยม
DSC04036
ว่าวกางเกงในสีแดง
DSC04037
ว่าวผีเสื้อ
DSC04038
ว่าวของกัมพูชา
DSC04043
กลุ่มว่าวเดลต้าเต็มฟ้า
DSC04044
ว่าวกล่อง
DSC04046
DSC04049
DSC04059
DSC04132
ว่าวจิ๋วของ USA
DSC04137
DSC04139
DSC04912
โค้งว่าวพระอาทิตย์ของจิสด้า
Sun Kite Arch of GISTDA
DSC04914
โค้งว่าวพระอาทิตย์ของจิสด้า
Sun Kite Arch of GISTDA
DSC04476
ว่าว Rokkaku ติดกังหันบนสายว่าว
DSC04478
DSC05018
กังหันสีสวย
DSC05019
DSC04485
DSC04492
DSC04493
DSC04502
DSC04506
ว่าว UFO
DSC04509
DSC04511
DSC04606
DSC04613
DSC04616
DSC04618
DSC04620
DSC04630
DSC04631
DSC04632
DSC04637
DSC04641
DSC04666
DSC04673
DSC04679
DSC04680
DSC04696
DSC04700
DSC04746
ว่าวนกของจีน
DSC04756
DSC04758
Bol ธงชาติไทย ของคุณตี๋