กิจกรรมของ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก นิทรรศการในลักษณะเรือนชาน โดยเน้นว่าวพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก : ว่าวอีลุ้ม ว่าวจุฬา ว่าวงู ว่าวผ้า การปิ้งข้าวเกรียบว่าวแจกผู้เข้าร่วมงานฯ​ มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิรู้เรื่องการทำว่าวไทย  ไปสาธิตการทำว่าว และแจกว่าวเป็นที่ระลึกในงาน ชมกังหันแบบบ้านกร่าง ของเล่นพลังลมแบบไทยๆ